Pro pacienty

Věnujte prosím pozornost těmto důležitým informacím!

Konzultace

Ke konzultacím se objednávejte telefonicky na čísle: 739 806 255 nebo e-mailem: info@rvmedcentrum.cz, případně osobně. Budete objednáni ke konkrétnímu specialistovi na daný den a přesný čas.

Nemáme smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou a vyšetření budete hradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu - platba kartou v recepci kliniky. Cena konzultace je 900 Kč. (V oborech estetická dermatologie a laserové centrum konzultaci neplatíte, pokud je při návštěvě proveden nabízený zákrok!) Nevyžadujeme žádná doporučení, pokud máte lékařské zprávy, vezměte je s sebou.

Objednání lékařského zákroku

Na základě konzultace (vyšetření) vám nabídneme řešení vašeho problému a navrhneme nejvhodnější lékařský zákrok. Také vám sdělíme celkovou (všezahrnující) cenu za plánovaný zákrok. Po dohodě s vámi navrhneme termín zákroku. Plánovaný termín bude závazný po uhrazení zálohy!

Záloha a storno podmínky

Povaha provedeného lékařského výkonu je vždy specifická, a proto i cena může být individuální podle náročnosti, rozsahu a povahy zákroku. Upozorňujeme, že přesnou cenu zákroku stanoví vždy specialista na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního lékařského výkonu či kombinace jednotlivých zákroků. V ceníku najdete pouze ceny „od" u nejběžnějších zákroků.

Pro detailnější informace o zákrocích a cenách kontaktujte prosím recepci.

Záloha

Rezervace termínu zákroku probíhá nejčastěji bezprostředně po konzultaci. Proto doporučujeme, pro provedení rezervace, počítat s požadavkem na složení zálohy ve výši:

5 000,- Kč pro zákroky v lokální anestézii (mimo facelifting a otoplastiky)
15 000,- Kč pro zákroky v celkové anestézii

Výše zálohy vám bude započítána do celkové ceny za provedený zákrok.

Věnujte pozornost podmínkám „vrácení" zálohy! Zaplacením zálohy vyjadřujete souhlas s podmínkami „vrácení zálohy".

Vrácení zálohy

100% - zrušení nebo změna termínu zákroku pacientem nad 30 dnů před termínem zákroku, s výhradou práva RVmedCentrum uplatnit a odečíst náklady vzniklé v souvislosti s úplným zrušením termínu *)

50% - zrušení nebo změna termínu zákroku pacientem nad 7 dnů před termínem zákroku, s výhradou práva RVmedCentrum uplatnit a odečíst náklady vzniklé v souvislosti s úplným zrušením termínu *)

0% - zrušení nebo změna termínu zákroku pacientem do 7 dnů před termínem zákroku, s výhradou práva RVmedCentrum uplatnit dále náklady vzniklé v souvislosti s úplným zrušením termínu, nebudou-li tyto pokryty ze složené zálohy *)

*) Při předložení potvrzení o pracovní neschopnosti nebo lékařské zprávy nedoporučující zákrok záloha nepropadá a zůstává pro nový termín nebo ji lze vyčerpat na jiný druh zákroku nabízený RVmedCentrem. I v tomto případě je však RVmeCentrum oprávněno uplatnit náklady vzniklé se změnou či zrušením termínu. Bez ohledu na důvod storna. pak v případě úplného zrušení termínu operace si RVmedCentrum vyhrazuje právo ponechat si část zálohy, odpovídající výši nákladů, které mu v souvislosti se zrušením termínu vznikly (např. v souvislosti s rezervací lékařského, anesteziologického či ošetřovatelského týmu, dále v souvislosti s rezervací dospávacího a nebo doléčujícího lůžka, blokací termínu pro jiný zákrok atd.). O výši ponechané části zálohy rozhoduje RVmedCentrum.

Platba za zákrok

Celkovou cenu (po odečtení dříve složené zálohy) zaplatíte buď bankovním převodem na účet RVmedCentra, platební kartou nebo v hotovosti na recepci v den plánovaného zákroku. Číslo bankovního účtu RVmedCentra vám sdělí recepce. Upozorňujeme, že částka za zákrok musí být na našem účtu před datem zákroku.

Zákroky

Zákroky mohou probíhat v lokální nebo celkové anestézii. Při objednání zákroku vám sdělíme požadavky na „předoperační vyšetření“. Bez výsledků předoperačního vyšetření vás nemůžeme operovat!

Předoperační vyšetření a důležité pokyny

Lokální anestézie (ambulantní zákrok)

 • 2 hodiny na lačno (nejíst, nepít, nekouřit)
 • krevní obraz (KO), PTT, QUICK (INR)

Celková anestézie (hospitalizace)

 • 6 hodin na lačno (nejíst, nepít, nekouřit)
 • anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
 • krevní obraz (KO), PTT, QUICK (INR), močový sediment včetně chemického vyšetření
 • Na, K, Cl, urea, kreatinin, glykémie (nad 50 let)
 • RTG plic (na základě zvážení praktickým lékařem)
 • EKG s popisem
 • vyjádření praktického lékaře, zda je pacient schopen podstoupit operační výkon v celkové anestézii

Důležitá upozornění

 • požadovaná vyšetření jsou standardní a nutná a mohou být lékařem doplněna
 • výsledky vyšetření a zprávu přineste s sebou v písemné podobě s razítkem a podpisem vyšetřujícího lékaře, ne kopie!
 • uvedená vyšetření nesmí být starší 14 dnů
 • vysaďte léky na „ředění krve“ (např. Anopyrin, Godasal, apod.) nejméně týden před operačním výkonem po dohodě s vaším praktickým lékařem
 • přineste si léky, které pravidelně užíváte

Kdy vás nebudeme moci operovat

 • pokud neuhradíte plnou cenu zákroku
 • pokud nebudete mít úplné předoperační vyšetření
 • pokud jste nerespektovali předoperační pokyny
 • pokud nebudete zdraví (nutná rekonvalescence po prodělaném infektu cca 2 týdny)

Co vzít s sebou

 • doklad totožnosti
 • základní hygienické potřeby
 • přezůvky
 • pyžamo

GDPR

Správce RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. se sídlem Havlíčkova 172, 78345 Senice na Hané, IČ: 29384001 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

RVmedCentrum privátní klinika s.r.o.

Provozovna: Horní lán 1310/10A, 77900 Olomouc
Sídlo: Havlíčkova 172, 78345 Senice na Hané
IČ:29384001
DiČ:29384001
V obchodním rejstříku zapsána pod spisovou značkou C 45453, Krajský soud Ostrava